Manželský sľub (rímskokatolícky)Všetci vstanú. Kňaz ide k tým, čo hodlajú prijať sviatosť manželstva, a pýta sa ich:
 
Otázky:
 
Kňaz: M. a M., rozhodli ste sa uzavrieť sviatostné manželstvo. Teraz nastáva tá chvíľa, keď Kristus Pán tu pred zástupcom Cirkvi a pred cirkevnou obcou sviatostne spečatí vašu lásku. Preto sa vás pred Bohom a Cirkvou pýtam: Je toto vaše rozhodnutie slobodné a úprimné?
 
Obidvaja: Áno.
 
Kňaz: M. a M., ste rozhodnutí žiť v úprimnej láske a vzájomnej úcte po celý život?
 
Obidvaja: Áno.
 
Ďalšiu otázku možno vynechať, ak sú prijímajúci sviatosť manželstva už starší.
 
Kňaz: Chcete si založiť rodinu. Pýtam sa vás pred Bohom Cirkvou. Ste ochotní s láskou prijať deti ako dar Boží a vychovávať ich podľa Kristovho evanjelia a zákonov jeho Cirkvi?
 
Obidvaja: Áno.
 
Manželský súhlas
 
Kňaz ich vyzve, aby vyjadrili svoj súhlas:
 
Keď teda chcete uzavrieť sviatostný manželský zväzok, podajte si ruky a pred Pánom Bohom a jeho Cirkvou vyjadrite svoj manželský súhlas.
 
Podajú si ruky. Kňaz sa pýta najprv muža:
Kňaz: M., beriete si (berieš si) M. za svoju manželku?
Muž: Beriem.
Kňaz: Sľubujete (sľubuješ) pred všemohúcim Bohom, že jej budete (budeš) verným manželom a že ju nikdy neopustíte (neopustíš) ani v šťastí ani v nešťastí, ani v zdraví ani v chorobe a že ju budete (budeš) milovať a ctiť po všetky dni svojho života?
Muž: Sľubujem.
 
Potom sa kňaz pýta ženy:
Kňaz: M., beriete si (berieš si) M. za svojho manžela?
Žena: Beriem.
Kňaz: Sľubujete (sľubuješ) pred všemohúcim Bohom, že mu budete (budeš) vernou manželkou a že ho nikdy neopustíte (neopustíš) ani v šťastí ani v nešťastí, ani v zdraví ani v chorobe a že ho budete (budeš) milovať a ctiť po všetky dni svojho života?
Žena: Sľubujem.
 
Potvrdenie kňazom
Kňaz, ktorý prijal súhlas novomanželov, potvrdí ich manželský zvä­zok. Položí štólu na spojené ruky novomanželov a hovorí:
 
A ja v mene svätej Cirkvi potvrdzujem,
že ste uzavreli sviatostné manželstvo,
a požehnávam ho v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého.
Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje.
Všetci: Amen.
 
Prísaha novomanželov
 
Kňaz povie:
Milí novomanželia, teraz prísahou potvrďte, čo ste si navzájom sľúbili.
 
Manžel položí dva prsty pravej ruky na kríž a hovorí:
 
Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista prisahám, že svoj man­želský sľub dodržím. Tak mi Pán Boh pomáhaj!
 
Hneď po ňom položí prsty pravej ruky na kríž manželka a hovorí:
 
Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista prisahám, že svoj man­želský sľub dodržím. Tak mi Pán Boh pomáhaj!
Odporúča sa, aby si už pred sobášom zadovážili vlastný kríž a potom ho umiestnili v spoločnej domácnosti na čestnom mieste.
Požehnanie a odovzdanie prsteňov
Kňaz vyzve novomanželov, aby mu predložili prstene na posvätenie. Miništrant drží tácňu, na ktorú novomanželia položia prstene.
 
Kňaz: Teraz vám požehnám snubné prstene.
 
Požehnaj, Pane, tieto prstene.
Žehnáme ich v tvojom mene,
aby tí, čo ich budú nosiť,
zachovávali neporušenú vernosť,
plnili tvoju vôľu,
zotrvávali v tvojom pokoji
a žili vo vzájomnej láske až do smrti.
Skrze Krista, nášho Pána.
 
Novomanželia: Amen.
 
Kňaz pokropí prstene svätenou vodou.
 
Manžel nastokne prsteň manželke na prst, pričom hovorí:
 
M., prijmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
 
Podobne manželka nastokne manželovi na prst jeho prsteň, pričom hovorí:
 
M., prijmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
 
Krstná matka novomanželky môže, kde je to zvykom, zahaliť novomanželku závojom.
The following two tabs change content below.

Pavel Chvojka

Pavel Chvojka je zakladateľom, šéfredaktorom a autorom blogu ManzelskySlub.sk. Je autorom programu Ako si získať jeho srdce a Ako si získať jej srdce pre šťastné a verné manželstvo. Ak ti niečo nie je ohľadom manželstva jasné, pokojne napíš e-mail a určite odpíše.

Príbuzné články

Najnovšie články

Staršie príspevky:
sobasny obrad
Sobášny obrad (rímskokatolícky)

OBRAD SVIATOSTI MANŽELSTVA V OMŠI   PRÍCHOD DO KOSTOLA   Pred oltárom treba pripraviť miesto pre tých, čo prijímajú sviatosť...

Zavrieť