Sobášny obrad (rímskokatolícky)
OBRAD SVIATOSTI MANŽELSTVA V OMŠI

 
PRÍCHOD DO KOSTOLA
 
Pred oltárom treba pripraviť miesto pre tých, čo prijímajú sviatosť manželstva, a pre svedkov tak, aby mohli kľačať i sedieť. Muž nech zaujme miesto po pravom boku ženy.
 
V určenom čase kňaz v omšovom rúchu ide s miništrantmi ku vchodu do kostola a postaví sa tak, aby ho mohli počuť aj tí, čo sú v kostole. Tam privíta tých, čo hodlajú prijať sviatosť manželstva, i svadobníkov a vyjadrí im radosť nad ich sobášom. Môže použiť tento príhovor:
 
M. a M., drahí priatelia, vítam vás v Božom chráme. Prišli ste sem všetci s radosťou: vy, M. a M., že Boh posvätí vašu lásku a spojí vás sviatostným zväzkom, a vy ostatní preto, že budete svedkami tejto slávnosti. Aj Cirkev sa teší s vami. Zúčastnite sa na tejto slávnosti nábožne a pozorne, aby ste sa obohatili Božou milosťou.
 
Podľa okolnosti možno privítanie pri vchode do kostola vynechať. V tom prípade kňaz ide zo sakristie hneď k oltáru. Svadobníkov privíta po zvyčajnom pozdrave veriacich v omši.
 
Ak sa koná sprievod k oltáru, najprv idú miništranti, za nimi kňaz, potom tí, čo prijímajú sviatosť manželstva, ktorých sprevádzajú podľa miestnych zvykov svedkovia a príbuzní. Medzitým sa spieva:
 
PIESEŇ VSTUPU
 
Bože, ktorý stav manželský JKS 507
 
(prípadne iná schválená pieseň), alebo:
 
VSTUPNÁ ANTIFÓNA Ž 89, 14. 17
 
Zrána nás naplň, Pane, svojou milosťou
a budeme plesať a tešiť sa po všetky svoje dni.
A jas Pána Boha nášho nech je nad nami
a daj zdar práci našich rúk.
 
Omša pokračuje riadne podľa rubrík omšového poriadku.
 
KOLEKTA
 
Pane, vyslyš naše pokorné prosby
za týchto tvojich služobníkov M. a M.,
ktorí pri tvojom oltári spájajú svoje životy;
naplň ich milosťou
a upevni vzájomnou láskou.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna,
ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým
Boh po všetky veky vekov.
 
 
BOHOSLUŽBA SLOVA
 
Bohoslužba slova sa koná podľa predpisov rubrík. Môžu byť aj tri čítania. V tom prípade prvé má byť zo Starého zákona. Vo veľkonočnom čase pri trojčlennom čítaní prvé je zo Zjavenia sv. Jána apoštola (19, l. 5-9a).
 
PRVÉ ČÍTANIE
 
Je to veľké tajomstvo; hovorím to však so zreteľom na Krista Cirkev,
 
Čítanie z Listu sv. Pavla apoštola Efezanom (5, 2a; 25 – 32)
 
Bratia! Žite v láske, ako aj Kristus nás miloval a seba samého vydal za nás. Vy, mužovia, milujte svoje ženy, ako si aj Kristus zamiloval Cirkev a seba samého vydal za ňu, aby ju posvätil a očistil obmytím vodou a slovom. A tak si pripravil Cirkev slávnu, bez poškvrny a vrásky a bez akejkoľvek inej chyby, aby bola svätá a bez úhony. Takto i mužovia sú povinní milovať svoje ženy ako svoje vlastné telo. Kto miluje svoju ženu, seba samého miluje. Veď nikto nikdy nemal v nenávisti svoje telo, ale si ho živí a opatruje tak, ako Kristus svoju Cirkev, pretože sme údmi jeho tela. Preto muž opustí otca i matku a priľne k svojej manželke a stanú sa obidvaja jedným telom. Je to veľké tajomstvo, hovorím to však so zreteľom na Krista a Cirkev.
 
Počuli sme Božie slovo.
 
RESPONZORIOVÝ ZALM (Ž 144, 8-9; 10 a 15; 17-18)
 
Resp. (9a): Dobrý je Pán ku všetkým.
 
Milostivý a milosrdný je Pán,*
zhovievavý a veľmi láskavý.
 
Dobrý je Pán ku každému*
a milostivý ku všetkým svojim stvoreniam. Ɍ.
 
Nech ťa oslavujú, Pane, všetky tvoje diela*
a tvoji svätí nech ťa velebia.
 
Oči všetkých dúfajú v teba*
a ty im dávaš pokrm v pravý čas. Ɍ.
 
Spravodlivý je Pán na všetkých svojich cestách*
a svätý vo všetkých svojich skutkoch.
 
Blízko je Pán ku všetkým, čo ho vzývajú,*
ku všetkým, čo ho vzývajú úprimne. Ɍ.
 
 
ALELUJOVÝ VERŠ (Porov. l Jn 4, 8 a 11)
 
Ɍ. Aleluja. – Boh je láska; tak sa milujme navzájom, ako si nás Boh zamiloval. – Ɍ. Aleluja.
 
 
EVANJELIUM
 
Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje.
 
Čítanie zo sv. evanjelia podľa Matúša 19, 3 – 6
 
V tom čase prišli k Ježišovi farizeji, aby ho pokúšali, a pýtali sa ho: „Či smie človek prepustiť svoju manželku z akejkoľvek príčiny?“ On im odpovedal: „Nečítali ste, že Stvoriteľ na po­čiatku stvoril ľudí ako muža a ženu?“ A povedal: „Preto muž opustí otca i matku a priľne k svojej manželke a stanú sa obi­dvaja jedným telom.“ A tak už nie sú dvaja, ale iba jedno telo. Čo teda Boh spojil, človek nech nerozlučuje!
 
Počuli sme slovo Pánovo.
 
Iné čítania sú v dodatku. Po prečítaní evanjelia kňaz v homílii na posvätné texty má vysvetliť tajomstvo kresťanského manželstva, dôstojnosť manželskej lásky, sviatostnú milosť a povinnosti manželov. Pritom nech má na zreteli okolnosti a životné podmienky tých, čo prijímajú sviatosť manželstva.
 
 
SOBÁŠNY OBRAD
 
Všetci vstanú. Kňaz ide k tým, čo hodlajú prijať sviatosť manželstva, a pýta sa ich:
 
Otázky:
 
Kňaz: M. a M., rozhodli ste sa uzavrieť sviatostné manželstvo. Teraz nastáva tá chvíľa, keď Kristus Pán tu pred zástupcom Cirkvi a pred cirkevnou obcou sviatostne spečatí vašu lásku. Preto sa vás pred Bohom a Cirkvou pýtam: Je toto vaše rozhodnutie slobodné a úprimné?
 
Obidvaja: Áno.
 
Kňaz: M. a M., ste rozhodnutí žiť v úprimnej láske a vzájomnej úcte po celý život?
 
Obidvaja: Áno.
 
Ďalšiu otázku možno vynechať, ak sú prijímajúci sviatosť manželstva už starší.
 
Kňaz: Chcete si založiť rodinu. Pýtam sa vás pred Bohom Cirkvou. Ste ochotní s láskou prijať deti ako dar Boží a vychovávať ich podľa Kristovho evanjelia a zákonov jeho Cirkvi?
 
Obidvaja: Áno.
 
Manželský súhlas
 
Kňaz ich vyzve, aby vyjadrili svoj súhlas:
 
Keď teda chcete uzavrieť sviatostný manželský zväzok, podajte si ruky a pred Pánom Bohom a jeho Cirkvou vyjadrite svoj manželský súhlas.
 
Podajú si ruky. Kňaz sa pýta najprv muža:
Kňaz: M., beriete si (berieš si) M. za svoju manželku?
Muž: Beriem.
Kňaz: Sľubujete (sľubuješ) pred všemohúcim Bohom, že jej budete (budeš) verným manželom a že ju nikdy neopustíte (neopustíš) ani v šťastí ani v nešťastí, ani v zdraví ani v chorobe a že ju budete (budeš) milovať a ctiť po všetky dni svojho života?
Muž: Sľubujem.
 
Potom sa kňaz pýta ženy:
Kňaz: M., beriete si (berieš si) M. za svojho manžela?
Žena: Beriem.
Kňaz: Sľubujete (sľubuješ) pred všemohúcim Bohom, že mu budete (budeš) vernou manželkou a že ho nikdy neopustíte (neopustíš) ani v šťastí ani v nešťastí, ani v zdraví ani v chorobe a že ho budete (budeš) milovať a ctiť po všetky dni svojho života?
Žena: Sľubujem.
 
Potvrdenie kňazom
Kňaz, ktorý prijal súhlas novomanželov, potvrdí ich manželský zvä­zok. Položí štólu na spojené ruky novomanželov a hovorí:
 
A ja v mene svätej Cirkvi potvrdzujem,
že ste uzavreli sviatostné manželstvo,
a požehnávam ho v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého.
Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje.
Všetci: Amen.
 
Prísaha novomanželov
 
Kňaz povie:
Milí novomanželia, teraz prísahou potvrďte, čo ste si navzájom sľúbili.
 
Manžel položí dva prsty pravej ruky na kríž a hovorí:
 
Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista prisahám, že svoj man­želský sľub dodržím. Tak mi Pán Boh pomáhaj!
 
Hneď po ňom položí prsty pravej ruky na kríž manželka a hovorí:
 
Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista prisahám, že svoj man­želský sľub dodržím. Tak mi Pán Boh pomáhaj!
Odporúča sa, aby si už pred sobášom zadovážili vlastný kríž a potom ho umiestnili v spoločnej domácnosti na čestnom mieste.
Požehnanie a odovzdanie prsteňov
Kňaz vyzve novomanželov, aby mu predložili prstene na posvätenie. Miništrant drží tácňu, na ktorú novomanželia položia prstene.
 
Kňaz: Teraz vám požehnám snubné prstene.
 
Požehnaj, Pane, tieto prstene.
Žehnáme ich v tvojom mene,
aby tí, čo ich budú nosiť,
zachovávali neporušenú vernosť,
plnili tvoju vôľu,
zotrvávali v tvojom pokoji
a žili vo vzájomnej láske až do smrti.
Skrze Krista, nášho Pána.
 
Novomanželia: Amen.
 
Kňaz pokropí prstene svätenou vodou.
 
Manžel nastokne prsteň manželke na prst, pričom hovorí:
 
M., prijmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
 
Podobne manželka nastokne manželovi na prst jeho prsteň, pričom hovorí:
 
M., prijmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
 
Krstná matka novomanželky môže, kde je to zvykom, zahaliť novomanželku závojom.
 
 
Modlitba veriacich
 
Nasleduje modlitba veriacich. Možno použiť tu uvedený text alebo text z dodatku alebo aj iný, schválený biskupskou konferenciou. Ak by podľa rubrík omšového poriadku malo byť Krédo, nasleduje až po spoločných modlitbách.
Kňaz od sedadla riadi spoločnú modlitbu.
 
Kňaz: Bratia a sestry, prosme nášho Pána Ježiša Krista, ktorý na svadbe v Káne urobil svoj prvý zázrak, aby zachoval v láske svoju nevestu Cirkev i týchto novomanželov a všetky manželstvá našej farnosti.
  1. Pane, zachovaj týchto novomanželov vo vernosti, svornosti a v láske a daj, aby si navzájom pomáhali viesť príkladný kresťanský život.
Ɍ. Prosíme ťa, vyslyš nás.
  1. Pane, veď svoju nevestu Cirkev k duchovnej dokonalosti, kráse a svätosti.
  2. Pane, daj, aby sa spravodlivými zákonmi chránilo po celom svete duchovné i hmotné dobro rodín a manželstiev.
  3. Pane, daj, aby všetci manželia našej farnosti pamätali na svoj manželský sľub a prísahu pred tvojím oltárom.
 
Pane Ježišu, vyslyš naše prosby a pomáhaj týmto novomanželom i celému svoju ľudu, ktorý sa zhromažďuje v tvojom mene; zachovaj nás vo svojej láske, aby sme boli vždy tvoji, teraz i na veky vekov.
Ɍ. Amen.
 
EUCHARISTICKÁ BOHOSLUŽBA
Pokračuje sa podľa omšového poriadku (okrem zmien, ktoré sú na príslušných miestach označené).
Novomanželia môžu na obetovanie priniesť k oltáru chlieb a víno.
 
NAD OBETNÝMI DARMI
Pane, láskavo prijmi dary,
ktoré ti v túto radostnú chvíľu prinášame
a otcovskou láskou ochraňuj tých,
ktorých si spojil sviatostným zväzkom.
Skrze Krista, nášho Pána.
 
PREFÁCIA
 
Ṿ. Pán s vami. Ṿ
Ɍ. I s duchom tvojím.
Ṿ. Hore srdcia.
Ɍ. Máme ich u Pána.
Ṿ. Vzdávajme vďaky Pánu Bohu nášmu.
Ɍ. Je dôstojné a správne.
 
Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spasiteľné
vzdávať vďaky vždy a všade tebe,
Pane, svätý Otče, všemohúci večný Bože,
skrze Krista, nášho Pána.
 
Lebo ty si uzavrel so svojím ľudom novú zmluvu,
keď si nás vykúpil tajomnou silou Kristovej smrti
a zmŕtvychvstania,
aby sme mali v Kristovi účasť na Božom živote
a podiel na jeho nebeskej sláve.
Ty si v manželskom zväzku muža a ženy
naznačil nesmiernu lásku a milosť Kristovu.
A tak sviatostné manželstvo, ktoré sa tu uzatvára,
pripomína nám tvoju nevýslovnú lásku,
ktorou nás miluješ.
 
A preto ťa s anjelmi a so všetkými svätými chválime
a neprestajne voláme:
 
Svätý, svätý, svätý …
 
Ak sa berie Rímsky kánon, použije sa vlastné Hanc igitur.
 
Prijmi, Bože, túto zmiernu obetu, ktorú ti prinášame my, tvoji služobníci, aj títo novomanželia M. a M. a celá tvoja rodina, ktorá za nich prosí tvoju velebnosť.
Tak ako si im doprial dožiť sa tejto posvätnej chvíle, daj i dožiť sa (radosti z detí, tvojho daru a) požehnanej staroby.
 
Modlitba požehnania nad novomanželmi
 
Po Pater noster sa vynechá Libera nos. Kňaz sa obráti k novomanželov a so zloženými rukami sa modlí:
 
Prosme Pána za novomanželov, ktorí pri tomto oltári uzavreli sviatosť manželstva (a ktorí prijmú Kristovo telo a krv), žeby sa navzájom vždy milovali úprimnou láskou.
 
Všetci sa chvíľu ticho modlia. Potom kňaz rozopne ruky a pokračuje:
 
A) Svätý Otče, ty si stvoril človeka na svoj obraz.
Stvoril si ho ako muža a ženu,
aby obidvaja v jednote tela srdca plnili svoje poslanie.
 
B) Bože, ty nám zjavuješ hĺbku svojej lásky.
Vzájomnou láskou manželov naznačil si nám zmluvu,
ktorú si uzavrel so svojim ľudom,
a manželstvo tvojich veriacich si povýšil na sviatosť,
aby kresťanský manželský život naznačoval
tajomné spojenie Krista s Cirkvou.
Pane, láskavo vystri na týchto novomanželov
M. a M. svoju žehnajúcu pravicu.
 
Z predchádzajúcej modlitby možno podľa okolnosti vynechať jeden z dvoch odsekov a modliť sa len ten, ktorý sa zhoduje s čítaním omše.
 
Daj, Pane, aby sa novomanželia vzájomne obdarúvali darmi
tvojej lásky v tomto sviatostnom spoločenstve,
do ktorého práve vstúpili.
 
Nech si láskou dokazujú, že prebývaš medzi nimi
a nech sú odteraz jedno srdce a jedna duša.
Daj, Pane, aby si založili a navždy udržali domov,
a pomáhaj im, aby svoje deti vychovávali podľa evanjelia
a pripravili ich pre tvoju nebeskú rodinu.
 
Milostivo zahrň požehnaním našu sestru M.,
aby si dobre plnila úlohu manželky a matky.
Nech obšťastňuje celý dom
a nech ho okrášľuje vľúdnosťou a milotou.
 
Nebeským požehnaním sprevádzaj aj nášho brata M.,
aby si dôstojne plnil povinnosti verného manžela a starostlivého otca.
 
Svätý Otče, dožič týmto kresťanským manželom,
ktorí túžia pristúpiť k tvojmu stolu,
aby sa mohli tešiť z účasti na večnej nebeskej hostine.
Skrze Krista, nášho Pána.
 
Ɍ. Amen.
 
Iné formuly požehnania nad novomanželmi sú v dodatku. Možno si z nich vybrať podľa pastoračných okolností.
 
Omša pokračuje modlitbou Domine Iesu. Po pozdrave Pokoj Pánov nech je vždy s vami novomanželia si môžu podaním rúk prejaviť vzájomnú lásku a prianie pokoja.
 
Novomanželia môžu podľa daných úprav prijímať pod obidvoma spôsobmi.
 
 
PIESEŇ PRIJÍMANIA
 
JKS 507, verše 6 a 7 alebo iné schválené piesne, alebo:
 
 
ANTIFÓNA NA PRIJÍMANIE (Jn 13, 14)
 
Pán hovorí: Nové prikázanie vám dávam,
aby ste sa navzájom milovali, ako som vás ja miloval.
 
PO PRIJÍMANÍ
 
Pane, mali sme účasť na hostine pri tvojom stole;
prosíme ťa
za tých, ktorých spojila sviatosť manželstva;
daj, nech sa vždy s láskou vinú k tebe
a ľuďom nech zvestujú tvoje meno.
Skrze Krista, nášho Pána.
 
 
POŽEHNANIE NA KONCI OMŠE
 
Po pozdrave Pán s vami kňaz požehná novomanželov. Úvodom povie:
 
Prijmite slávnostné požehnanie.
 
Potom rozprestrie ruky nad novomanželov a hovorí:
 
Nech vám udelí svoju radosť a na deťoch nech vás požehná všemohúci Boh Otec.
Ɍ. Amen.
Nech milostivo stojí pri vás v šťastí i v nešťastí jednorodený Syn Boží.
Ɍ. Amen.
Nech do vašich sŕdc ustavične vlieva svoju lásku Duch Svätý.
Ɍ. Amen.
Aj vás všetkých tu prítomných nech žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
Ɍ. Amen.
 
Iďte v mene Božom.
Ɍ. Bohu vďaka.
 
Ak sa naraz uzatvárajú dve alebo viaceré manželstvá, každej z manžel­ských dvojíc sa kladú otázky pred súhlasom osobitne. Osobitne sa vyjadruje manželský súhlas a osobitne sa vyhlasuje jeho platnosť.
zdroj:
http://rodina.kbs.sk/clanok-nezaradeny/sobasny-obrad-rimskokatolicky

(Visited 2 072 times, 187 visits today)The following two tabs change content below.
Pavel Chvojka je zakladateľom, šéfredaktorom a autorom blogu ManzelskySlub.sk. Je autorom programu Ako si získať jeho srdce a Ako si získať jej srdce pre šťastné a verné manželstvo. Ak ti niečo nie je ohľadom manželstva jasné, pokojne napíš e-mail a určite odpíše. Môžeš sa pridať k jeho fanúšikom na Facebooku.

Komenty

komentov

Pavel Chvojkahttp://www.chvojka.sk
Pavel Chvojka je zakladateľom, šéfredaktorom a autorom blogu ManzelskySlub.sk. Je autorom programu Ako si získať jeho srdce a Ako si získať jej srdce pre šťastné a verné manželstvo. Ak ti niečo nie je ohľadom manželstva jasné, pokojne napíš e-mail a určite odpíše. Môžeš sa pridať k jeho fanúšikom na Facebooku.

Related Articles

Budujúce a láskyplné manželstvo: ZDRAVÉ SEBAVEDOMIE ako predpoklad pre fungujúcu rodinu

Zdravé sebavedomie je dôležitým predpokladom pre láskyplný vzťah v manželstve. Virginia Satir skúmala najdôležitejšie vplyvy na funkčnosť rodiny. Z výskumu vyšli štyry dôležité aspekty pre fungujúcu...

Manželstvo ovplyvňuje spoluzávislosť oveľa viac ako si manželia často uvedomujú 1/2

Manželstvo a spoluzávislosť: celý článok je možné si spustiť vo forme zvukovej nahrávky aj popri nejakej činnosti ako je napríklad varenie, žehlenie, pranie, šoférovanie, upratovanie: Postupne si v...

Láskyplné Manželstvo: Ako sa vyvarovať apokalypse vo vzťahu s tvojim manželom?

Dr. Gottman hovorí o štyroch jazdcoch apokalypsy v manželstve, pretože tieto majú najviac negatívne dôsledky pre manželský vzťah. Majú väčšinou aj nasledujúce poradie: kritika,...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
2,506FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -

Latest Articles

Budujúce a láskyplné manželstvo: ZDRAVÉ SEBAVEDOMIE ako predpoklad pre fungujúcu rodinu

Zdravé sebavedomie je dôležitým predpokladom pre láskyplný vzťah v manželstve. Virginia Satir skúmala najdôležitejšie vplyvy na funkčnosť rodiny. Z výskumu vyšli štyry dôležité aspekty pre fungujúcu...

Manželstvo ovplyvňuje spoluzávislosť oveľa viac ako si manželia často uvedomujú 1/2

Manželstvo a spoluzávislosť: celý článok je možné si spustiť vo forme zvukovej nahrávky aj popri nejakej činnosti ako je napríklad varenie, žehlenie, pranie, šoférovanie, upratovanie: Postupne si v...

Láskyplné Manželstvo: Ako sa vyvarovať apokalypse vo vzťahu s tvojim manželom?

Dr. Gottman hovorí o štyroch jazdcoch apokalypsy v manželstve, pretože tieto majú najviac negatívne dôsledky pre manželský vzťah. Majú väčšinou aj nasledujúce poradie: kritika,...

Prejav lásku svojej manželke. Aj dnes je na to super príležitosť.

"Prejaviť lásku mojej manželke? Rád by som, ale ako?" Skús si rozpomenúť na chvíle, kedy ti vyjadrila, čo sa jej páči a čo ju nápĺňa...

Za čo si vďačná svojmu manželovi?

Dnes je práve ten deň, kedy môžeš využiť šancu a vyjadriť svojmu manželovi, ktoré spoločné momenty si zachovávaš vo svojom srdci. Taktiež je vhodný čas...
(Visited 3 times, 3 visits today)

Komenty

komentov

Staršie príspevky:
predmanzelsky sex
Predmanželský sex a spolužitie áno či nie?

Medzi ľuďmi často počuť vyjadrenia, že je lepšie si partnera pred manželstvom sexuálne vyskúšať taktiež aj spoločné bývanie, ako neskôr...

Zavrieť